Kỹ năng xác lập và thực hiện hợp đồng thương mại

Please follow and like us:

Nguồn Luật áp dụng điều chỉnh quan hệ hợp đồng thương mại?
Select one:
a. Luật pháp của quốc gia
b. Điều ước quốc tế
c. Tập quán thương mại
d. Luật pháp của quốc gia; Điều ước quốc tế; Tập quán thương mại; Án lệ
Phản hồi
Phương án đúng là: Luật pháp của quốc gia; Điều ước quốc tế; Tập quán thương mại; Án lệ. Vì theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Luật thương mại 2005 thì Luật pháp của quốc gia; Điều ước quốc tế; Tập quán thương mại; Án lệ là nguồn luật điều chỉnh quan hệ hợp đồng thương mại
Tham khảo Bài 1, Luật thương mại 2005 Text

The correct answer is: Luật pháp của quốc gia; Điều ước quốc tế; Tập quán thương mại; Án lệ
Luật thương mại 2005 là luật chuyên ngành áp dụng cho các quan hệ pháp luật phát sinh từ hợp đồng thương mại
Select one:
a. Hoàn toàn Đúng
b. Chưa chính xác
c. Sai
d. Có ý đúng
Phản hồi
Phương án đúng là:: Hoàn toàn Đúng. Vì căn cứ vào Điều 1 Luật thương mại 2005 về Phạm vi điều chỉnh quy định đối tượng điều chỉnh của luật.
Tham khảo Điều 1 Luật thương mại 2005 Text

The correct answer is: Hoàn toàn Đúng

Luật thương mại đang có hiệu lực thi hành được Quốc hội ban hành năm nào
Select one:
a. 2009
b. 2006
c. 2005
d. 2004
Phản hồi
Phương án đúng là:: 2005. Vì Luật thương mại đang có hiệu lực thi hành được Quốc hội ban hành năm 2005.
Tham khảo Luật thương mại 2005 Text

The correct answer is: 2005

Chủ thể nào sau đây là thương nhân?
Select one:
a. Công ty FLC
b. Chính phủ
c. VCCI
d. Giáo sư X
Phản hồi
Phương án đúng là:: Công ty FLC. Vì căn cứ Điều 6 luật thương mại quy định về thương nhân.
Tham khảo Điều 6 luật thương mại quy định về thương nhân Text

The correct answer is: Công ty FLC

Đối với phán quyết của trọng tài thương mại, các bên có quyền?
Select one:
a. Yêu cầu bên kia thực hiện đúng yêu cầu phán quyết
b. Yêu cầu tòa án hủy phán quyết nếu không đồng ý với phán quyết đó
c. Yêu cầu trọng tài hủy phán quyết và xét xử lại
d. Yêu cầu bên thua kiện thực hiện đúng yêu cầu phán quyết của trọng tài hoặc Yêu cầu tòa án hủy phán quyết nếu không đồng ý với phán quyết đó
Phản hồi
Phương án đúng là:: Yêu cầu bên thua kiện thực hiện đúng yêu cầu phán quyết của trọng tài. Vì căn cứ luật trọng tài 2010 và bộ luật tố tụng dân sự 2015.
Tham khảo luật trọng tài 2010 và bộ luật tố tụng dân sự 2015 Text

The correct answer is: Yêu cầu bên thua kiện thực hiện đúng yêu cầu phán quyết của trọng tài hoặc Yêu cầu tòa án hủy phán quyết nếu không đồng ý với phán quyết đó

Các hình thức khác tương đương văn bản là hình thức của hợp đồng thương mại?
Select one:
a. Email
b. Telex
c. Fax
d. Email; Telex; Fax; điện báo; thông điệp dữ liệu
Phản hồi
Phương án đúng là:: Email; Telex; Fax; điện báo; thông điệp dữ liệu. Vì căn cứ quy định tại khoản 15 điều 3 luật thương mại 2005.
Tham khảo điều 3 luật thương mại 2005 Text

The correct answer is: Email; Telex; Fax; điện báo; thông điệp dữ liệu

Trường hợp xác lập đồng thương mại giả tạo nhằm trốn tránh nghĩa vụ với người thứ ba thì đồng thương mại vẫn có hiệu lực pháp luật không?
Select one:
a. Không
b. Có
c. Có hiệu lực một phần
d. Do tòa án quyết định
Phản hồi
Phương án đúng là:: Không. Căn cứ quy định tại căn cứ quy định của Luật thương mại và Bộ luật dân sự về hợp đồng vô hiệu.
Tham khảo Luật thương mại và Bộ luật dân sự Text

The correct answer is: Không

Nguyên tắc ký kết và thực hiện hợp đồng thương mại?
Select one:
a. Tự do thỏa thuận
b. Đồng thuận
c. Tự do thỏa thuận và thống nhất ý chí
d. Tập trung dân chủ
Phản hồi
Phương án đúng là:: Tự do thỏa thuận và thống nhất ý chí. Vì bản chất của hợp đồng là sự thống nhất ý chí của các bên và các bên được tự do thỏa thuận những điều khoản trong hợp đồng.
Tham khảo điều 3 BLDS 2015 Text

The correct answer is: Tự do thỏa thuận và thống nhất ý chí

Các chế tài có thể áp dụng khi có vi phạm nghĩa vụ hợp đồng thương mại?
Select one:
a. Yêu cầu bồi thường thiệt hại
b. Phạt vi phạm
c. Hủy hợp đồng
d. Yêu cầu bồi thường thiệt hại; Phạt vi phạm; Hủy hợp đồng
Phản hồi
Phương án đúng là:: Yêu cầu bồi thường thiệt hại; Phạt vi phạm; Hủy hợp đồng. Vì căn cứ quy định tại điều 292 luật thương mại 2005.
Tham khảo điều 292 luật thương mại 2005 Text

The correct answer is: Yêu cầu bồi thường thiệt hại; Phạt vi phạm; Hủy hợp đồng

Có thể giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại bằng những phương thức?
Select one:
a. Tòa án
b. Trọng tài thương mại
c. Hòa giải thương mại
d. Tòa án; Trọng tài thương mại; Hòa giải thương mại
Phản hồi
Phương án đúng là:: Tòa án; Trọng tài thương mại; Hòa giải thương mại. Vì theo quy định tại điều 317 Luật thương mại 2005 về các hình thức giải quyết tranh chấp HĐTM.
Tham khảo Luật thương mại 2005 Text

The correct answer is: Tòa án; Trọng tài thương mại; Hòa giải thương mại

Bộ luật dân sự đang có hiệu lực được Quốc hội ban hành năm nào?
Select one:
a. 2015
b. 2016
c. 2017
d. 2018
Phản hồi
Phương án đúng là:: 2015. Vì Bộ luật dân sự đang có hiệu lực được Quốc hội ban hành năm 2015, có hiệu lực chính thức năm 2017.
Tham khảo Bộ luật dân sự 2015Text

The correct answer is: 2015

Đối tượng nào sau đây có thể trở thành đối tượng của hợp đồng dịch vụ là?
Select one:
a. Hàng hóa
b. Công việc phải làm
c. Công dân
d. Chính phủ
Phản hồi
Phương án đúng là:: Công việc phải làm. Vì căn cứ theo quy định tại điều 3 luật thương mại 2005.
Tham khảo điều 3 luật thương mại 2005 Text

The correct answer is: Công việc phải làm

Chủ thể ký kết hợp đồng phải có những điều kiện gì?
Select one:
a. Năng lực pháp luật
b. Năng lực hành vi
c. Năng lực pháp luật và Năng lực hành vi
d. Không cần điều kiện
Phản hồi
Phương án đúng là:: Năng lực pháp luật và Năng lực hành vi. Vì theo quy định của pháp luật về điều kiện chủ thể hợp đồng thì họ phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi thì mới được tham gia ký kết và thực hiện hợp đồng.
Tham khảo Bộ luật dân sự 2015 Text

The correct answer is: Năng lực pháp luật và Năng lực hành vi

Trường hợp xác lập hợp đồng thương mại giả tạo nhằm trốn tránh nghĩa vụ với người thứ ba thì đồng thương mại vô hiệu
Select one:
a. Đúng
b. Sai
c. Tùy từng trường hợp
d. Do tòa án quyết định
Phản hồi
Phương án đúng là:: Đúng. Vì quy định về hợp đồng vô hiệu trong BLDS 2015.
Tham khảo BLDS 2015 Text

The correct answer is: Đúng

Các Bên ký kết hợp đồng có quyền chọn luật áp dụng điều chỉnh hợp đồng không?
Select one:
a. Có
b. Không
c. Tùy từng trường hợp
d. Do tòa án quyết định
Phản hồi
Phương án đúng là:: Có. Vì: theo quy định của luật thương mại, BLDS về luật áp dụng quan hệ HĐ.
Tham khảo luật thương mại, BLDS Text

The correct answer is:

Văn bản pháp luật nào do Chính phủ ban hành?
Select one:
a. Nghị định
b. Thông tư
c. Pháp lệnh
d. Luật
Phản hồi
Phương án đúng là:: Nghị định. Vì luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Tham khảo: luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Text

The correct answer is: Nghị định
Hợp đồng thương mại có mục đích, nội dung vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội thì?
Select one:
a. Vô hiệu
b. Vẫn có hiệu lực
c. Vô hiệu một phần
d. Phải đình chỉ thực hiện
Phản hồi
Phương án đúng là: Vô hiệu. Vì theo quy định về hợp đồng vô hiệu.
Tham khảo Luật thương mại, BLDS Text

The correct answer is: Vô hiệu

Điều ước quốc tế bao gồm?
Select one:
a. Điều ước quốc tế song phương hoặc đa phương
b. tập quán quốc tế
c. Án lệ
d. Hiến pháp
Phản hồi
Phương án đúng là: Điều ước quốc tế song phương hoặc đa phương. Vì căn cứ vào Luật điều ước quốc tế.
Tham khảo Luật điều ước quốc tế Text

The correct answer is: Điều ước quốc tế song phương hoặc đa phương
Câu hỏi 3
Không trả lời
Đạt điểm 1,0
Không gắn cờĐặt cờ
Đoạn văn câu hỏi
Đối tượng của hợp đồng thương mại có thể là?
Select one:
a. Hàng hóa
b. Dịch vụ
c. Hàng hóa hoặc Dịch vụ
d. Con người
Phản hồi
Phương án đúng là: Hàng hóa hoặc Dịch vụ. Vì theo quy định của pháp luật Việt Nam thì các bên có quyền kinh doanh những gì mà pháp luật không cấm, bao gồm các loại hàng hóa và dịch vụ. Vì vậy, hàng hóa và dịch vụ chính là đối tượng của hợp đồng thương mại mà chủ thể hợp đồng tiến hành giao dịch.
Tham khảo chương 2 và chương 3 Luật thương mại 2005 Text

The correct answer is: Hàng hóa hoặc Dịch vụ

Tòa án có thẩm quyền xét xử sơ thẩm đối với tranh chấp về hợp đồng thương mại là?
Select one:
a. Tòa án cấp quận/huyện
b. Tòa án cấp tỉnh
c. Tòa án cấp cao
d. Tòa án tối cao
Phản hồi
Phương án đúng là: Tòa án cấp quận/huyện. Vì theo quy định về thẩm quyền xét xử của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (từ điều 27-điều 33).
Tham khảo Bộ luật tố tụng dân sự 2015 Text

The correct answer is: Tòa án cấp quận/huyện
Câu hỏi 5
Không trả lời
Đạt điểm 1,0
Không gắn cờĐặt cờ
Đoạn văn câu hỏi
Bộ luật dân sự có điều chỉnh Hợp đồng thương mại không?
Select one:
a. Do các bên thỏa thuận
b. Có
c. Không
d. Tùy trường hợp
Phản hồi
Phương án đúng là: Có. Vì căn cứ quy định Điều 4 BLDS 2015.
Tham khảo Điều 4 BLDS 2015 Text

The correct answer is:

Chỉ ra đối tượng của hợp đồng dịch vụ?
Select one:
a. Hoạt động Tư vấn pháp lý của luật sư
b. Nhà ở
c. Động vật
d. Con người
Phản hồi
Phương án đúng là: Hoạt động Tư vấn pháp lý của luật sư. Vì căn cứ theo quy định tại điều 3 luật thương mại 2005.
Tham khảo điều 3 luật thương mại 2005 Text

The correct answer is: Hoạt động Tư vấn pháp lý của luật sư

Bên vi phạm hợp đồng được miễn trách nhiệm trong các trường hợp sau đây?
Select one:
a. Hành vi vi phạm của một bên do thực hiện quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà các bên không thể biết được vào thời điểm giao kết hợp đồng.
b. Xảy ra sự kiện bất khả kháng;
c. Hành vi vi phạm của một bên hoàn toàn do lỗi của bên kia;
d. Khi xảy ra một trong ba trường hợp nêu tại A, B, C
Phản hồi
Phương án đúng là: Khi xảy ra một trong ba trường hợp nêu tại A, B, C. Vì theo quy định của luật thương mại về miễn trách nhiệm HĐ.
Tham khảo luật thương mại Text

The correct answer is: Khi xảy ra một trong ba trường hợp nêu tại A, B, C

Điều ước quốc tế nào điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế?
Select one:
a. Công ước luật biển 1982 của Liên hiệp quốc
b. Công ước Viên 1980 của Liên hợp quốc
c. Công ước Paris 2015 về chống biến đổi khí hậu
d. Công ước Bern 1881
Phản hồi
Phương án đúng là: Công ước Viên 1980 của Liên hợp quốc. Vì căn cứ quy định tại điều 1 Công ước Viên 1980 của Liên hợp quốc.
Tham khảo Công ước Viên 1980 của Liên hợp quốc Text

The correct answer is: Công ước Viên 1980 của Liên hợp quốc

Các văn bản luật điều chỉnh hợp đồng thương mại ở Việt Nam hiện nay?
Select one:
a. Luật thương mại 2005
b. Bộ luật dân sự 2015
c. Luật hôn nhân và gia đình 2014
d. Luật thương mại 2005 và Bộ luật dân sự 2015
Phản hồi
Phương án đúng là: Luật thương mại 2005 và Bộ luật dân sự 2015. Vì căn cứ các quy định của Luật thương mại 2005 và Bộ luật dân sự 2015.
Tham khảo Luật thương mại 2005 và Bộ luật dân sự 2015 Text

The correct answer is: Luật thương mại 2005 và Bộ luật dân sự 2015

Chỉ ra đối tượng của hợp đồng dịch vụ?
Select one:
a. Việc khám chữa bệnh của bác sỹ
b. Doanh nhân Đào Trí Y
c. Cà-phê
d. Dép Biti’s
Phản hồi
Phương án đúng là: Việc khám chữa bệnh của bác sỹ. Vì Căn cứ theo quy định tại điều 3 luật thương mại 2005.
Tham khảo điều 3 luật thương mại 2005 Text

The correct answer is: Việc khám chữa bệnh của bác sỹ

Mục đích chính khi giao kết hợp đồng thương mại là?
Select one:
a. Giao lưu
b. Lợi nhuận
c. Hợp tác
d. Giúp đỡ lẫn nhau
Phản hồi
Phương án đúng là: Lợi nhuận. Vì mục đích chính và chủ yếu của các bên khi giao kết hợp đồng thương mại là tìm kiếm lợi nhuận trong kinh doanh.
Tham khảo Điều 3, Luật thương mại Text

The correct answer is: Lợi nhuận

Bộ luật Dân sự 2015 là luật chung áp dụng cho các quan hệ pháp luật trong đó có pháp luật về hợp đồng thương mại
Select one:
a. Hoàn toàn Đúng
b. Chưa chính xác
c. Sai
d. Có ý đúng
Phản hồi
Phương án đúng là: Hoàn toàn Đúng. Vì căn cứ vào quy định của Bộ luật Dân sự 2015 về phạm vi điều chỉnh của luật, bao gồm cả các quan hệ dân sự theo nghĩa rộng là hợp đồng thương mại.
Tham khảo Bộ luật Dân sự 2015 Text

The correct answer is: Hoàn toàn Đúng

Phạt vi phạm hợp đồng thương mại được áp dụng khi nào?
Select one:
a. Bất cứ khi nào có hành vi vi phạm
b. Chỉ khi có điều khoản phạt vi phạm trong hợp đồng thương mại
c. Không được áp dụng
d. Do thẩm phán quyết định
Phản hồi
Phương án đúng là: Chỉ khi có điều khoản phạt vi phạm trong hợp đồng thương mại. Tham khảo: Điều 300, 301 Luật thương mại 2005 Text

The correct answer is: Chỉ khi có điều khoản phạt vi phạm trong hợp đồng thương mại

Khi nào chế tài Đình chỉ thực hiện hợp đồng được áp dụng?
Select one:
a. Một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng
Xảy ra hành vi vi phạm mà các bên đã thoả thuận là điều kiện để đình chỉ hợp đồng
b. Một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng hoặc khi Xảy ra hành vi vi phạm mà các bên đã thoả thuận là điều kiện để đình chỉ hợp đồng
c. Bất kể khi nào các bên muốn
Phản hồi
Phương án đúng là: Một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng hoặc khi Xảy ra hành vi vi phạm mà các bên đã thoả thuận là điều kiện để đình chỉ hợp đồng. Vì căn cứ quy định của Luật thương mại và Bộ luật dân sự về việc đình chỉ thực hiện hợp đồng.
Tham khảo Luật thương mại và Bộ luật dân sự Text

The correct answer is: Một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng hoặc khi Xảy ra hành vi vi phạm mà các bên đã thoả thuận là điều kiện để đình chỉ hợp đồng

Mục đích chủ yếu của các bên khi ký kết hợp đồng thương mại là?
Select one:
a. Sinh lợi
b. Trao đổi hàng hóa
c. Giao lưu thương mại
d. Hợp tác phát triển
Phản hồi
Phương án đúng là: Sinh lợi. Vì mục đích của hoạt động thương mại là tìm kiếm lợi nhuận.
Tham khảo Điều 3, luật thương mại Text

The correct answer is: Sinh lợi
Văn bản pháp luật nào do Quốc hội ban hành
Select one:
a. Thông tư
b. Nghị định
c. Luật, Bộ luật
d. Lệnh
Phản hồi
Phương án đúng là: Luật, Bộ luật. Vì luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Tham khảo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Text

The correct answer is: Luật, Bộ luật

Công ước Viên 1980 của Liên hợp quốc điều chỉnh quan hệ hợp đồng nào?
Select one:
a. Hợp đồng dịch vụ quốc tế
b. Hợp đồng mua bán trong nước
c. Hợp đồng mua bán hang hóa quốc tế
d. Hợp đồng mua bán và dịch vụ quốc tế
Phản hồi
Phương án đúng là: Hợp đồng mua bán hang hóa quốc tế. Vì trong công ước đã quy định rất rõ phạm vi và đối tượng điều chỉnh của Công ước Viên 1980 của Liên hợp quốc điều chỉnh quan hệ hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.
Tham khảo Công ước Viên 1980 của Liên hợp quốc Text

The correct answer is: Hợp đồng mua bán hang hóa quốc tế

Khi giao kết hợp đồng thương mại, chủ thể của hợp đồng phải tuân thủ nguyên tắc nào?
Select one:
a. Tự nguyện
b. Thống nhất ý chí
c. Tự nguyện và thống nhất ý chí
d. Áp đặt ý chí
Phản hồi
Phương án đúng là: Tự nguyện và thống nhất ý chí. Vì hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên là chủ thể của hợp đồng.
Tham khảo mục 2 Luật thương mại 2005 (Điều 10, 11, 12, …) Text

The correct answer is: Tự nguyện và thống nhất ý chí

Bộ luật dân sự 2015 có bao nhiêu điều luật?
Select one:
a. 838
b. 689
c. 104
d. 410
Phản hồi
Phương án đúng là: 689. Vì trong BLDS 2015 có 689 điều luật
Tham khảo Bộ luật dân sự 2015 Text

The correct answer is: 689

Khi các bên không thể thỏa thuận được về việc sửa đổi hợp đồng trong một thời hạn hợp lý, một trong các bên có thể làm gì?
Select one:
a. Chấm dứt hợp đồng tại một thời điểm xác định
b. Sửa đổi hợp đồng để cân bằng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên do hoàn cảnh thay đổi cơ bản.
c. Chấm dứt hợp đồng tại một thời điểm xác định hoặc Sửa đổi hợp đồng để cân bằng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên do hoàn cảnh thay đổi cơ bản.
d. Hủy hợp đồng
Phản hồi
Phương án đúng là: Chấm dứt hợp đồng tại một thời điểm xác định hoặc Sửa đổi hợp đồng để cân bằng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên do hoàn cảnh thay đổi cơ bản. Vì theo quy định về hợp đồng vô hiệu.
Tham khảo Luật thương mại, BLDS Text

The correct answer is: Chấm dứt hợp đồng tại một thời điểm xác định hoặc Sửa đổi hợp đồng để cân bằng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên do hoàn cảnh thay đổi cơ bản.

Hợp đồng phụ vô hiệu thì hợp đồng chính sẽ?
Select one:
a. Vẫn có hiệu lực
b. Phải sửa đổi
c. Vô hiệu một phần
d. Vô hiệu toàn bộ
Phản hồi
Phương án đúng là: Vẫn có hiệu lực. Vì Hợp đồng chính là hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc vào hợp đồng phụ.
Tham khảo Điều 402, 403 Bộ luật dân sự 2015 Text

The correct answer is: Vẫn có hiệu lực

Đâu là tập quán thương mại?
Select one:
a. Bộ luật dân sự
b. Luật thương mại
c. INCOTERM
d. Bộ luật dân sự; Luật thương mại; INCOTERM
Phản hồi
Phương án đúng là: INCOTERM. Vì INCOTERM là tập hợp các tập quán thương mại quốc tế do ICC tổng hợp ban hành.
Tham khảo INCOTERM 2010 Text

The correct answer is: INCOTERM

Chủ thể của hợp đồng thương mại có thể là?
Select one:
a. Cá nhân
b. Pháp nhân
c. Thương nhân hoặc Cá nhân và Tổ chức khác có hoạt động liên quan đến thương mại
d. Thương nhân
Phản hồi
Phương án đúng là: Thương nhân hoặc Cá nhân và Tổ chức khác có hoạt động liên quan đến thương mại.
Vì: thương nhân, hoặc cá nhân hoặc tổ chức khác có quyền ký kết hợp đồng khi tham gia hoạt động thương mại.
Tham khảo Bài 1.Mục 3; Điều 2, Điều 6 luật thương mại; Bộ luật dân sự Text

The correct answer is: Thương nhân hoặc Cá nhân và Tổ chức khác có hoạt động liên quan đến thương mại

Chủ thể nào sau đây là thương nhân?
Select one:
a. Công ty cổ phần Y
b. Hợp tác xã X
c. Luật sư Phạm Liêm Z
d. Cả Công ty cổ phần Y; Hợp tác xã X ; Luật sư Phạm Liêm Z đều là thương nhân
Phản hồi
Phương án đúng là: Cả Công ty cổ phần Y; Hợp tác xã X ; Luật sư Phạm Liêm Z đều là thương nhân. Vì căn cứ Điều 6 luật thương mại quy định về thương nhân.
Tham khảo Điều 6 luật thương mại quy định về thương nhân Text

The correct answer is: Cả Công ty cổ phần Y; Hợp tác xã X ; Luật sư Phạm Liêm Z đều là thương nhân

Hình thức của hợp đồng thương mại có thể là?
Select one:
a. Văn bản
b. Lời nói
c. Hành vi
d. Lời nói, Văn bản hoặc hành vi
Phản hồi
Phương án đúng là: Lời nói, Văn bản hoặc hành vi. Vì theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật thương mại 2005 “Hợp đồng mua bán hàng hoá được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể.”
Tham khảo Điều 24 Luật thương mại 2005 Text

The correct answer is: Lời nói, Văn bản hoặc hành vi

Văn bản pháp luật nào sau đây có hiệu lực cao nhất?
Select one:
a. Hiến pháp
b. Luật
c. Nghị quyết
d. Thông tư
Phản hồi
Phương án đúng là: Hiến pháp. Vì căn cứ các quy định của pháp luật, luật hiến pháp, luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Tham khảo Hiến pháp 2013 Text

The correct answer is: Hiến pháp

Có ít nhất một bên chủ thể của hợp đồng thương mại là thương nhân?
Select one:
a. Sai
b. Đúng
c. Đúng một phần
d. Hoàn toàn sai
Phản hồi
Phương án đúng là: Đúng. Vì căn cứ quy định của luật thương mại 2005 về chủ thể hoạt động thương mại.
Tham khảo luật thương mại 2005 Text

The correct answer is: Đúng

Hiến pháp 2013 có bao nhiêu điều luật?
Select one:
a. 100
b. 110
c. 120
d. 130
Phản hồi
Phương án đúng là: 120. Vì trong Hiến pháp 2013 có 120 Điều
Tham khảo Hiến pháp 2013 Text

The correct answer is: 120

Nguồn pháp luật điều chỉnh quan hệ hợp đồng thương mại?
Select one:
a. Án lệ
b. Điều ước quốc tế
c. Luật quốc gia, Điều ước quốc tế, tập quán, án lệ
d. Luật quốc gia
Phản hồi
Phương án đúng là: Luật quốc gia, Điều ước quốc tế, tập quán, án lệ. Vì căn cứ quy định tại Điều 4 và điều 5 luật thương mại, điều 4 và điều 5, điều 6 BLDS 2015.
Tham khảo luật thương mại, BLDS Text

The correct answer is: Luật quốc gia, Điều ước quốc tế, tập quán, án lệ

Các trường hợp nào dẫn đến hợp đồng vô hiệu?
Select one:
a. Thỏa thuận trái với trật tự công và đạo đức xã hội
b. Lừa dối
c. Ép buộc
d. Thỏa thuận trái với trật tự công và đạo đức xã hội; Lừa dối; Ép buộc
Phản hồi
Phương án đúng là: Thỏa thuận trái với trật tự công và đạo đức xã hội; Lừa dối; Ép buộc. Vì đã vi phạm nguyên tắc chung khi giao kết hợp đồng dựa trên nguyên tắc tự do, tự nguyện và không trái với quy định pháp luật và đạo đức xã hội. Tham khảo chương VIII Bộ Luật dân sự 2015 Text

The correct answer is: Thỏa thuận trái với trật tự công và đạo đức xã hội; Lừa dối; Ép buộc

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *