HOUSEHOLD REGISTRATION BOOK – (Dịch sổ hộ khẩu – thành phố Hà Nội)

Please follow and like us:
PUBLIC SECURITY OF HANOI CITY

 

 

HOUSEHOLD REGISTRATION BOOK

No: 241499470

 

 

Full name of the householder:

Permanent residence:

 

 

Date, month, year

 Vice Chief of Public Security of

…..

(Signed and sealed)

 

 

Household file No.:

The permanent residence book No.:  74                    Sheet:  

 

HOUSEHOLDER

 

–          Full name:

–          Alias:

–          Date of birth:             Sex:

–          Native place:

–          Ethnic group:    Nationality: 

–          ID Card No:                    Passport No.:

–          Occupation, workplace:

–          Former residence:

 

 

REGISTRAR

(Signed)

 

Date, month, year

 Vice Chief of Public Security of

…..

(Signed and sealed)

 

Date, month, year

Chief of Public Security of

……….

(Signed and sealed)

 

 

Reasons for permanent residence registration: …………………………..

 

 

Registrar

(Sign, full name)

Date …..month…..year……

CHIEF OF PUBLIC SECURITY….

(Sign and seal)

 

 

 

RELATIONSHIP WITH THE HOUSEHOLDER:

–          Full name:

–          Alias:

–          Year of birth:        Sex:

–          Native place:

–          Ethnic group:            Nationality: 

–          ID Card No:              Passport No.:

–          Occupation, workplace:                    

–          Former residence:

 

 

REGISTRAR

(Signed)

 

Date, month, year

 Vice Chief of Public Security of

……..

(Signed and sealed)

…….

 

 

Reasons for permanent residence registration: …………………………..

Registrar

(Sign, full name)

Date …..month…..year……

CHIEF OF PUBLIC SECURITY….

(Sign and seal)

 

RELATIONSHIP WITH THE HOUSEHOLDER:

 

–          Full name:

–          Alias:

–          Date of birth:    Sex:

–          Native place:

–          Ethnic group:        Nationality: 

–          ID Card No:            Passport No.:

–          Occupation, workplace:      

–          Former residence:

 

REGISTRAR

(Signed)

 

Date, month, year

 Vice Chief of Public Security of

…..

(Signed and sealed)

…….

 

Reasons for permanent residence registration: …………………………..

 

 

Registrar

(Sign, full name)

Date …..month…..year……

CHIEF OF PUBLIC SECURITY….

(Sign and seal)

 

 

Để lấy bản Word form chuẩn, các bạn ủng hộ 10.000 VNĐ và để lại email trong lời nhắn và đường dẫn tới bài viết trên trang (Hoặc chụp màn hình donate gửi tới email: Hocquantri@quantri123.com):
Tại đây
If you want to have words translation with the correct form, please donate only 1$, write your email address in message (or take photo of donating content to email: Hocquantri@quantri123.com)
Here

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *