Đo lường nợ phải trả tài chính

Please follow and like us:

Câu hỏi: Đo lường nợ phải trả tài chính.

Trả lời:

Nợ phải trả tài chính là nghĩa vụ cơ bản trong HĐ mà phải trả tiền, hoặc phải thanh toán TSTC cho đơn vị khác, phải trao đổi TSTC, nợ phải trả tài chính trong điều kiện bất lợi cho đơn vị.

+ Tại thời điểm ban đầu, nợ phải trả TC được ghi nhận theo giá trị hợp lý

+ Định kỳ, NPT TC cũng được ghi nhận theo giá trị phân bổ sử dụng phương pháp tính lãi suất hiệu quả trừ các trường hợp:

* Nợ phải trả tài chính xác định theo giá trị hợp lý thông qua lãi lỗ bao gồm cả các công cụ phái sinh đại diện cho các khoản nợ, được ghi nhận theo giá trị hợp lý.

* Những khoản nợ tài chính phát sinh do sự chuyển giao một tài sản tài chính nhưng không đủ điều kiện để chấm dứt ghi nhận.

* Các hợp đồng bảo đảm tài chính và các hợp đồng tài chính điều chỉnh theo mức lãi suất thị trường.

Ở VN, theo chuẩn mực kế toán, các khoản mục trên BCTC, bao gồm cả NPT nói chung hay NPT tài chính nói riêng, sẽ đều ghi nhận theo giá gốc.

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *