Đo lường công cụ tài chính phái sinh

Please follow and like us:

Câu hỏi: Đo lường công cụ tài chính phái sinh.

Trả lời:

Theo IAS 32, Công cụ tài chính phái sinh gồm có công cụ tài chính phái sinh sử dụng cho mục đích kinh doanh và cho mục đích phòng ngừa rủi ro. Với CCTCPS sử dụng cho mục đích kinh doanh đo lường giá trị ban đầu theo giá trị hợp lý ghi nhận tiếp theo theo giá trị hợp lý, sự thay đổi giá trị ghi nhận vào thu chi tài chính. Với CCTCPS sử dụng cho mục đích phòng ngừa rủi ro đo lường giá trị ban đầu theo giá trị hợp lý ghi nhận tiếp theo theo giá trị hợp lý, sự thay đổi giá trị ghi nhận vào vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán

Theo TT hướng dẫn về kế toán công cụ tài chính, CCTCPS ghi nhận theo giá trị hợp lý.

  1. Trường hợp CCTCPS được phân loại là tài sản
  • Giá trị hợp lý CCTCPS được xác nhận dựa trên giá niêm yết trên thị trường
  • Trường hợp không có giá niêm yết trên thị trường ,DN phải tự xác định giá trị hợp lý bằng kỹ thuật định giá để xác định giá trị của tài sản phái sinh vào ngày xác định giá trị trong một trao đổi ngang giá. Các kỹ thuật định giá bao gồm :
  • Sử dụng giá của các giao dịch ngang giá trên thị trường giữa các bên có đầy đủ hiểu biết và mong muốn thực hiện giao dịch bình đẳng;
  • Tham chiếu giá trị hợp lý của một loại công cụ phái sinh tương tự
  • Phân tích dòng tiền chiết khấu
  • Sử dụng mô hình định giá quyền chọn
  • Nếu trên thị trường có một phương pháp định giá phổ biến và đã có các bằng chứng cho thấy rằng phương pháp đưa ra ước tính sát với giá trị giao dịch thực tế thì doanh nghiệp đượcphép áp dụng phương pháp đó. Phương pháp định giá được chọn phải tận dụng được hết các thông tin thị trường và không phụ thuộc nhiều vào các thông tin của một tổ chức cá biệt. phương pháp định giá phải kết hợp tất cả các yếu tố mà các bên tham gia thị trường có thể xem xét khi xác định giá trị công cụ tài chính phaisinh và phải phù hợp với các phương pháp kinh tế luận được thừa nhận trong định giá tài sản tài chính.Theo định kỳ DN phải xem xét lại và kiểm tra sự phù hợp của phương pháp định giá bằng cách sử dụng giá thu thập được từ các giao dịch thực tế trên thị trường đối với loại công cụ tương tự hoặc dựa trên các số liệu có thể quan sát được trên thị trường.
  1. Trường hợp CCTCPS được phân loại là nợ phải trả:

Giá trị hợp lý của CCTCPS được phân loại là nợ phải trả không nhỏ hơn giá trị phải trả theo cam kết trong hợp đồng ,tính từ ngày đầu tiên có thể phải trả tiền.

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *