Có bao nhiêu cách thức tổ chức ngân hàng trung ương? Nêu ưu điểm và nhược điểm của từng hình thức tổ chức?

Please follow and like us:

Có bao nhiêu cách thức tổ chức ngân hàng trung ương? Nêu ưu điểm và nhược điểm của từng hình thức tổ chức?
Có 2 hình thức tổ chức Ngân hàng trung ương. Ngân hàng TW trực thuộc chính phủ và Ngân hàng trung ương độc lập với chính phủ.

1) Ngân hàng TW trực thuộc chính phủ: Chịu sự chi phối trực tiếp của chính phủ trong các quyết định hoạt đông như nhân sự, tài chính đặc biệt là các quyết định liên quan đến việc xây dựng và chính sách tiền tệ. Vì vậy , có ưu nhược điểm sau.

*Ưu điểm: Chính sách tiền tệ trở thành bộ phận chủ yếu của chính sách kinh tế vĩ mô. Chính phủ nắm trong tay các công cụ kinh tế vĩ mô này nhằm sử dụng, phối hợp một cách đồng bộ và hiệu quả các công cụ này.

* Nhược điểm: -Giảm tính độc lập của NHTW.

– Thâm hụt tài chính kinh niên, khó có thể xây dựng mục tiêu kinh tế dài hạn và ổn định kinh tế.

2) Ngân hàng TW độc lập với chính phủ.

Ưu điểm: – Tự chủ trong việc xây dưng và thực thi chính sách tiền tệ..

– Giải quyết được mục tiêu kinh tế dài hạn , đặc biệt là ổn định kinh tế đồng tiền.

– Quan điểm dân chủ thì Các chính sách kinh tế nhắm mang lại lợi ích cho toàn dân nên NHTW độc lập với chính phủ phải được toàn dân quản lý dưới sự giám sát trực tiếp của quốc hội chứ không phải một nhóm các nhà chính trị.

Nhược : Khó có thể kết hợp hài hòa được giữa chính sách tiền tệ của NHTW thực hiên và chính sách tài khóa của chính phủ chi phối để quản lý vĩ mô một cách hiệu quả.

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *