Chuyển đổi cơ cấu tổ chức

Please follow and like us:

Công ty thiết bị số (Digital Equipment Corp-DEC) là một trong những nhà sản xuất máy tính lớn ở Mỹ. Đầu thập kỷ 90 DEC đã gặp khó khăn rất lớn không thể điều hành hoạt động của Công ty một cách có hiệu quả. Trước năm 1992 DEC đã phát triển cơ cấu tổ chức nhiều cấp và quản trị tập trung, trong đó tất cả các quyết định kinh doanh quan trọng đều do cấp quản trị cao nhất đề ra. Các trưởng phòng, ban gần như không có quyền được quyết định đến giá và sản phẩm trong các khu vực thị trường của họ. Các hoạt động nghiên cứu phát triển cũng được tập trung ở cấp quản trị chóp bu của Công ty. Cơ cấu tổ chức nhiều cấp quản trị của DEC đã kéo theo sự gia tăng số lượng nhân viên quản trị ở các ban kinh doanh. Dần dần, khách hàng của DEC đã chuyển sang mua các sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh. Năm 1992 DEC đã lỗ 2,9 tỷ USD do không bán được hàng.

Tổng giám đốc điều hành mới của DEC đã nhận rõ vấn đề và đã thay đổi cách thức điều hành tổ chức. Năm 1993, DEC thông báo tái cơ cấu tổ chức của họ thành các ban độc lập, mỗi ban tập trung vào sản xuất kinh doanh một sản phẩm cụ thể hoặc một phân đoạn thị trường. Ngoài ra mỗi ban được xây dựng như một trung tâm, giám đốc trung tâm sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về hoạt động điều hành của họ. Trách nhiệm của họ là phải tăng lợi nhuận thông qua việc cắt giảm mạnh quy mô nhân lực, tinh giản hàng ngàn nhân viên quản trị hoặc phân công họ về các ban nhằm đảm bảo Công ty bám sát khách hàng. Để thay đổi, Tổng giám đốc còn tập trung vào việc mở rộng quyền tự quyết cho các phòng ban, rút ngắn số cấp quản trị của tổ chức nhằm làm tăng khả năng thích ứng với khách hàng. Vai trò của chủ tịch Công ty là điều phối các nguồn lực giữa các đơn vị và đặc biệt là việc triển khai các kết quả nghiên cứu và phát triển trong toàn Công ty để đảm bảo tăng tốc độ phát triển sản phẩm mới. Tuy nhiên, nếu cấu trúc mới của DEC không hoạt động và họ không thể đưa ra sản phẩm mới một cách nhanh chóng để thu hút khách hàng trở lại, Công ty có thể bị phá sản.

    Câu hỏi:

  1. Hãy tóm tắt tình huống trên.
  1. Theo bạn, kiểu cơ cấu tổ chức cũ của DEC (trước 1992) có phải là nguyên nhân làm cho họ bị thua lỗ hay không và việc tái cấu trúc của DEC năm 1993 sẽ khắc phục được những hạn chế gì của cơ cấu tổ chức cũ và ảnh hưởng thế nào đến khả năng cạnh tranh của Công ty.
  2. Hãy mô tả nhận thức của bạn về mô hình quản trị theo nhóm và mô hình mạng lưới.
  3. Hãy bình luận về mô hình tổ chức mới của DEC.
  4. Hãy tìm một ví dụ về mô hình tổ chức của 1 doanh nghiệp nước ta hiện nay rồi mô tả và bình luận.

==> Thanh toán và bài giải.  Liên hệ: Tại đây

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *