Chính phủ là cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong lĩnh vực chấp hành NSNN đúng hay sai? Vi sao

Please follow and like us:

Chính phủ là cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong lĩnh vực chấp hành NSNN đúng hay sai? Vi sao

SAI.
Vì:
Chỉ có Thủ tướng Chính phủ và UBND giao dự toánngân sách cho các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phươngmới có thẩm quyền cao nhất. Điều 51 LNN năm 2002 quy định: “.Trong trường hợp cần thiết, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được Thủtướng Chính phủ, Uỷ ban nhân dân giao dự toán ngân sách có thểđiều chỉnh dự toán ngân sách cho đơn vị trực thuộc trong phạm vitổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực được giao, sau khi thốngnhất với cơ quan tài chính cùng cấp. Ngoài cơ quan có thẩmquyền giao ngân sách, không tổ chức hoặc cá nhân nào được thayđổi nhiệm vụ ngân sách đã được giao”

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *