Cầu cá nhân và cầu thị trường

Please follow and like us:
Cầu cá nhân và cầu thị trường

Cầu cá nhân và cầu thị trường Nếu chúng ta biết được đường cầu của các cá nhân tiêu dùng riêng biệt thì làm cách nào để xác định tổng cầu của họ? Cầu thị trường là cầu của tất cả những người mua. Tổng lượng cầu tại một mức giá đã cho bằng tổng lượng cầu của tất cả người tiêu dùng tại mức giá đó.

Lưu ý rằng việc cộng các lượng cầu lại với nhau chỉ có nghĩa khi cả hai người tiêu dùng cùng gặp một mức giá.

Ví dụ: Giả sử trên thị trường kem có 2 người mua là anh A và anh B với biểu cầu được cho như sau:

Ví dụ cầu

Trong đó: QD là lượng cầu thị trường

qA, qB là lần lượt là lượng cầu của A và B

Như vậy lượng cầu của thị trường tại mỗi mức giá bằng tổng lượng cầu của tất cả người mua trên thị trường tại cùng mức giá đó. Trên đồ thị, đường cầu thị trường là tổng theo chiều ngang của tất cả các đường cầu cá nhân.

Tổng các đường cầu cá nhân
Tổng các đường cầu cá nhân
Hàm cầu

Cầu đối với hàng hóa phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Chúng ta có thể biểu diễn mối quan hệ giữa lượng cầu đối với hàng hoá và các yếu tố ảnh hưởng dưới dạng hàm số tổng quát sau:
Qdx=f(Px,Py,Pz,I,N…)
Trong đó
– Qdx lượng cầu đối với hàng hoá X,
– Px giá của hàng hoá X,
– Py giá của hàng hoá Y,
– Pz giá của hàng hoá Z,
– I thu nhập của người tiêu dùng,
– N số lượng người tiêu dùng.

Facebook: https://www.facebook.com/quantri123com

 

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *