Biểu hiện của chuẩn mực xã hội trong cuộc sống hàng ngày

Please follow and like us:

Biểu hiện của chuẩn mực xã hội trong cuộc sống hàng ngày có thể chia làm 2 loại

Chuẩn mực xã hội thành văn là những loại chuẩn mực xã hội mà các nguyên tắc,  quy định của chúng thường được ghi chép lại thành văn bản dưới những hình thức  nhất định.  Trong chuẩn mực xã hội thành văn có ba loại: chuẩn mực pháp luật, chuẩn mực  chính trị và chuẩn mực tôn giáo. Tính chất thành văn của chuẩn mực pháp luật thể  hiện ở những điều khoản, những quy phạm pháp luật cụ thể, được ghi chép và thể  hiện trong các bộ luật, các đạo luật hoặc các hình thức văn bản quy phạm pháp luật  khác như: Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình… Mỗi điều  khoản, quy phạm pháp luật đó đều thể hiện tính chất thành văn của chuẩn mực  pháp luật. Như vậy có thể thấy biểu hiện của các chuẩn mực trong xã hội cụ thể như một người bình thường không được vi phạm pháp luật Việt Nam khi sống tại Việt Nam.

Chuẩn mực xã hội bất thành văn cụ thể là chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực phong tục, tập quán và chuẩn mực thẩm mỹ. Ví dụ, chuẩn mực đạo đức là loại chuẩn mực  xã hội bất thành văn, thể hiện dưới hình thức là những giá trị đạo đức, những bài  học về luân thường đạo lý, phép đối nhân xử thế giữa người với người trong đời  sống xã hội. Chúng không được tập hợp, ghi chép trong một “bộ luật đạo đức” cụ thể nào.

 

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *