Bạn hãy vận dụng các CMKT đã học để đánh giá, chỉ ra các tồn tại của công ty? Đánh giá mức độ trọng yếu và đưa ra giải pháp khắc phục cho công ty?

Please follow and like us:

Sau 10 năm hoạt động, hệ thống cửa hàng Bác Tép được khách hàng đánh giá cao về uy tín, chất lượng sản phẩm. Nhận thức được vấn đề này, ban giám đốc quyết định mời công ty định giá về để đánh giá thương hiệu của công ty. Sau khi định giá xong, ban giám đốc yêu cầu ghi nhận thương hiệu là TSCĐ vô hình với giá trị được đánh giá là 10 tỷ đồng.

     Bạn hãy vận dụng các CMKT đã học để đánh giá, chỉ ra các tồn tại của công ty? Đánh giá mức độ trọng yếu và đưa ra giải pháp khắc phục cho công ty?

Sau khi định giá xong, ban giám đốc yêu cầu ghi nhận thương hiệu là TSCĐ vô hình với giá trị được đánh giá là 10 tỷ đồng là không phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam.  Với thương hiệu cửa hàng Bác Tép được hình thành từ chính doanh nghiệp, tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp nên không được ghi nhận TSCĐ vô hình.

Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 04 – Tài sản cố định vô hình thì tài sản cố định vô hình: Là tài sản không có hình thái vật chất nhưng xác định được giá trị và do doanh nghiệp nắm giữ, sử dụng trong sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ hoặc cho các đối tượng khác thuê phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình.

Một tài sản vô hình được ghi nhận là TSCĐ vô hình phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

Tính có thể xác định được

Lợi ích kinh tế trong tương lai

Khả năng kiểm soát

Để đánh giá một tài sản vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp được ghi nhận vào ngày phát sinh nghiệp vụ đáp ứng được định nghĩa và tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình, doanh nghiệp phải phân chia quá trình hình thành tài sản theo:

(a) Giai đoạn nghiên cứu; và

(b) Giai đoạn triển khai.

Nếu doanh nghiệp không thể phân biệt giai đoạn nghiên cứu với giai đoạn triển khai của một dự án nội bộ để tạo ra TSCĐ vô hình, doanh nghiệp phải hạch toán vào chi phí để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ toàn bộ chi phí phát sinh liên quan đến dự án đó.

Việc ghi nhận thương hiệu là TSCĐ vô hình theo như để bài sẽ ảnh hưởng tới việc tính khấu hao cho TSCĐ vô hình. Điều này làm ảnh hưởng tới lợi nhuận, chi phí, thuế từ đó tác động tới kết quả trên báo cáo tài chính của công ty.

          Giải pháp khắc phục: Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 04 – Tài sản cố định vô hình được ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC và một số văn bản của Bộ Tài Chính là những văn bản pháp luật có liên quan tới tình uống, công ty cần nghiên cứu kỹ lưỡng các văn bản pháp luật này để  ghi nhận TSCĐ vô hình cho phù hợp với các quy định của pháp luật.

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *