Bản chất các chức năng của tài chính?

Please follow and like us:

Bản chất, các chức năng của tài chính?

• Bản chất:

Là các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình phân phối tổng sản phẩm XH dưới hình thức giá trị. Thông qua đó tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ, nhằm đáp ứng yêu cầu tích lũy và tiêu dùng của các chủ thể trong nền KT.

• Chức năng:

– Chức năng phân phối: các quỹ tiền tệ tập trung, không tập trung được hình thành và sd vào những mục đích nhất định nhằm đảm bảo pp tổng sp XH một cách hợp lí, hq cao.

– Chức năng giám đốc: kiểm tra, điều chỉnh các quá trình phân phối tổng sp XH dưới hình thức giá trị, phù hợp với yêu cầu phát triển KT-XH mỗi thời kì. Đồng thời qua đó kiểm tra việc tạo lập và chấp hành các chỉ tiêu kế hoạch, các định mức kinh tế tài chính, việc chấp hành các đạo luật tài chính…. Do NN quy định.

 

 

 

 

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *