Bài toán phân chia liên tiếp

Please follow and like us:

Đề Tài:
BÀI TOÁN PHÂN CHIA LIÊN TIẾP
(Sequential Bargaining)

1. tả trò chơi

  • Trò chơi động với thông tin đầy đủ:

khi các người chơi đi lần lượt các người chơi biết thông tin về tập người chơi, không gian hành động, hàm thu hoạch của người khác

  • Thông tin hoàn hảo:

khi mỗi người chơi biết rõ hành động của tất cả những người chơi trước

  1. Phương pháp quy nạp ngược ?

  Trong một trò chơi, một tay chơi duy chọn hành động đầu tiên của mình bằng cách suy tính mỗi loạt phản ứng những loạt phản ứng lại xuất hiện từ mỗi hành động mở đối với đối thủ. Sau đó  tự hỏi mình xem những kết quả cuối cùng nào sẽ đem lại cho chính mình tiện ích cao nhất, lựa chọn hành động bắt đầu chuỗi dẫn đến kết quả. Quá trình này được gọi  qui nạp ngược ( sự suy diễn ra ngược lại từ các kết quả cuối cùng đến những vấn đề quyết định hiện tại).

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *