BÀI TẬP TOÁN 6 TỔNG ÔN GIỮA KÌ 2 – LẦN 1

Please follow and like us:

BÀI TẬP TOÁN 6 TỔNG ÔN GIỮA KÌ 2 – LẦN 1

PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 6

TỔNG ÔN GIỮA KÌ 2 – LẦN 1

Bài 1: Thực hiện tính:

1) 2763 + 152          2) (– 7) + (– 14)         3) (– 35) + (– 9)         4) (–5) + (–248)         5) (–23) + 105       6) 78 + (–123)

7) 23 + (-13)            8) (– 23) + 13            9) 26 + (– 6)              10) (–75) + 50            11) 80 + (–220)     12) (–23) + (–13)

13) (– 26) + (– 6)     14) (– 75) + (– 50)     15)ô – 18ô + (– 12)                                    16) 17 + ô–33ô    17) (– 20)  + ô-88ô

18) ô– 3ô + ô5ô     19)ô – 37ô + ô15ô   20)ô – 37ô + (–ô15ô)                                21) (–ô–32ô) + ô5ô

22) (–ô–22ô)+ (–ô16ô)

23) – 7 + (– 6) +13   24) – 4 – 3 – (- 9)       25) (–10) – (–25) + (–3)                               26) 9 – (– 21) – (– 30)

27) (-23) + 13 + (– 17) + 57                       28) 14 + 6 + (–9) + (–14)                             29) (–123) +ô–13ô– (–7)

30)ô0ô+ô45ô+(–ô–455)ô+ô–796ô        31) 234 – 117 + (–100) + (–234)                   32) –927 + 1421 + 930 + (–1421)

33) (–125) +100 + 80 + 125 + 20               34) 27 + 55 + (–17) + (–55)                          35) (–92) +(–251) + (–8) +251

36) (–31) + (–95) + 131 + (–5)                   37) (187 – 23) – (20 – 180)                          38) (–50 +19 +143) – (–79 + 25 + 48)

39) (35 – 15).( –4) + 24.( – 14 – 16)           40) (–13).(57 – 34) + 57.(13 – 45)                41) (–8).( –12).( –125)

42) (– 134) + 51.134 + (– 134).48              43) 45.( –24) + (–10).(–12)                          44) 124 + (–52).124 + (–124).( –47)

45) – 55. 78 + 13.( – 78) – 78.( – 65)         46) 18 – (–13).(–15).(–17)                           47) 2.(–25).( –4).50

48) (– 125).5.( – 16).( – 8)                        49) (–5)2.(–3)2.23                                         50) – (–42).32.( –5)3

51) 45 : (– 9) + (– 24) : (– 8)                      52) 72 : (–18) – (–55): (–11)                        53) – 52 : (–5) + 28 : (–26)

54) – 125 : { – 1 + 13.[- 1 – (27 – 29)]}                   55) (–11) – (–24) + {– 9 – [7 – (21 + 9 – 12)] – 6}

56) – { – 2 + 5 – [10 – (6 – 30)] – 27 – 3}                 57) 11 – 12 + 13 – 14 + 15 – 16 + 17 – 18 + 19 – 20

58) 101 – 102 – (–103) – 104 – (–105) – 106 – (–107) – 108 – (–109) – 110

59) 2 – 4 + 6 – 8 + … + 1998 – 2000          60) 2 – 4 – 6 + 8 + 10 – 12 – 14 + 16 + … + 1994 – 1996 – 1998 + 2000

Bài 2: Tìm tổng tất cả các số nguyên thỏa mãn:

1) – 4 < x < 3           2) – 5 < x < 5             3) – 10 < x < 6           4) – 6 < x < 5              5) – 5 < x < 2

6) – 6 < x < 0           7) – 1 ≤ x ≤ 4             8) – 6 < x ≤ 4              9) – 4 < x < 4              10) ôxô< 4

11)ôxô≤ 4              12)ôxô< 6

Bài 3: Tìm số nguyên x, biết:

     1) 15 – (13 + x) = x – (24 – 18)                 2) 5 – x = 17 – (– 5)                                    3) – x – 14 + 35 = – 23

4) x + (– 31) – (– 42) – (– 8) = – 54           5) (– 13) – (13 – x) = – 16 – (– 17)               6) – (x – 6 + 85) = (x + 51) – 54

7) – (38 – x) – (37 – x) = 30 – x                 8) (– 5).x = (– 6). (– 10)                              9) 9.x = (– 12). (– 60)

10) (7 – x).(13 + x) = 0                             11) – 9.[x + (– 2)] = 0                                  12) x + 2x + x + 91 = – 5

13) – 152 – (3x + 1) = (– 2).( – 27)            14) 9x.( – 7 – x) = 0                                    15) x2 – 7x = 0

16) x + x+ x + 81 = – 3 – x                        17) 5.( – 4).x = 100                                     18) (– 1).( – 3).( – 6).2.x = 72

19) x2.(x – 7) = 0                                      20) (x + 3)2.( – 6 – 2x)3 = 0

Bài 4: Tìm các số nguyên x biết:

1)                2)                    3)                4)                 5)

6)      7)             8)               9)    11)

12)          13)    14)                                     15)

16)                                 17)  với                           18)  với

Bài 5: Tìm các cặp số nguyên x, y thỏa mãn:

1)  và                          2)                                              3)

4)                               5)                                 6)

7)                                     8)                                  9)

10)                              11)                            12)

13)                                  14)

Bài 6: Thực hiện các yêu cầu sau:

1) Tìm các số tự nhiên x, y sao cho

2) Tìm các số tự nhiên x, y sao cho  và

3) Tìm x, y, z  biết:

4) Tìm hai số nguyên tố x và y sao cho:

5) Tìm các số nguyên tố x, y sao cho:

6) Tìm a; b Î Z biết:

7) Cho . Chứng tỏ rằng : 2 < S < 5

8) Chứng minh rằng: Trong 5 số tự nhiên bất kỳ bao giờ cũng tồn tại 3 số có tổng chia hết cho 3.

9) Chứng minh rằng :   (n N, n )

10) Tính giá trị biểu thức :

Bài 7: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho  và

 1. a) Tia nào nằm giữa trong ba tia Ox, Oy, Oz ? V sao? Tính ?
 2. b) Tia Oy có là tia phân giác của không? Vì sao?
 3. c) Vẽ Om là tia đối của tia Oz. Tính góc kề bù với góc ?

Bài 8: Trên cùng một nửa mặt phảng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oy và Ot sao cho góc xOy = . Góc xOt =

 1. a) Trong 3 tia Ox, Oy, Ot, tia nào nằm giữa 2 tia còn lại?
 2. b) Tính góc yOt. Tia Oy có phải là phân giác của góc xOt không?
 3. c) Gọi Om là tia đối của tia Ox. Tính góc mOt?

Bài 9 : Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oa, vẽ tia Ob sao cho góc aOb bằng , vẽ tia Oc sao cho góc aOc bằng

 1. a) Tính số đo góc bOc b) Tia Ob có phải là tia phân giác của góc aOc không ? Vì sao ?
 2. c) Vẽ tia Oa’ là tia đối của tia Oa. Tính số đo góc bOa’
 3. d) Vẽ đường tròn (O ; 2cm) cắt đường thẳng aa’ tại hai điểm M, N. Trên tia Oa lấy điểm P sao cho OP = 5cm. Tính độ dài đoạn thẳng MP

Bài 10: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa tia Oy, vẽ hai tia Ox và Om sao cho

 1. a) Trong 3 tia Ox, Oy, Om tia nào nằm giữ hai tia còn lại? Vì sao? b) Tính số đo
 2. c) Trong kẻ tia Ot sao cho . Tính số đo

Bài 11: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa tia Oa, vẽ   và  .

 1. a) Trong 3 tia Oa, Ob, Oc tia nào nằm giữa tia còn lại ? vì sao ? b) Tính góc
 2. c) Tia Ob có phải là tia phân giác của góc không ?
 3. d) Tia Od là tia đối của tia Oa, tính góc  ?

Bài 12: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Oa, vẽ tia Ob và Oc sao cho

 1. a) Tính số đo            b) Tia Ob có phải tia phân giác của  không? Vì sao?
 2. c) Vẽ tia Om là tia đối của tia Oa. Tín

Tải về file Word : Tại đây

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *