35 câu hỏi thường gặp môn Tin học ứng dụng trong kế toán AC09

Please follow and like us:

TK bắt đầu bằng số 3 thuộc loại TK?? Trên bảng cân đối kế toán, các TK thuộc NV sẽ có số dư:? Để lọc Sổ cái từ sổ Nhật ký chung ta phải sử dụng công cụ nào của Excel?? 
1. TK bắt đầu bằng số 3 thuộc loại TK?
a. TSLĐ
b. TSCĐ
c. Vốn CSH
d. Nợ phải trả (Đ)
2. Trên bảng cân đối kế toán, các TK thuộc NV sẽ có số dư:
a. Bên Có (Đ)
b. Tất cả các phương án đều đúng
c. Không có số dư
d. Bên Nợ
3. Để lọc Sổ cái từ sổ Nhật ký chung ta phải sử dụng công cụ nào của Excel?
a. Auto (Filter)
b. Data Sort
c. Insert Chart
d. Advanced (Filter) (Đ)
4. Sử dụng hàm ABS khi tính số PS của kết chuyển lợi nhuận sau thuế nhằm mục đích:
a. Để làm tròn kết quả
b. Để định dạng kết quả
c. Để kết quả luôn âm
d. Để kết quả luôn dương (Đ)
5. Công ty cổ phần Nhất Linh sử dụng phương pháp trích khấu hao TSCĐ nào?
a. Theo khổi lượng, số lượng sản phẩm
b. Không có phương án nào đúng
c. Đường thẳng (Đ)
d. Số dư giảm dần có điều chỉnh
6. Trên báo cáo tổng kết số dư các TK, các TK điều chỉnh giảm cần thực hiện thao tác gì?
a. Chuyển số dư bên Có sang bên Nợ và ghi âm (Đ)
b. Giữ nguyên
c. Sửa thành số âm
d. Chuyển số dư bên Có sang bên Nợ
7. Cần phải thêm cột Loại TK vào Báo cáo tổng kết số dư để làm gì?
a. Phục vụ cho việc lập Bảng cân đối kế toán (Đ)
b. Để theo dõi
c. Không làm gì cả
d. Phục vụ cho việc lập sổ cái
8. Khi sử dụng công cụ Advanced để lọc ra TK duy nhất, ta phải thực hiện thao tác gì?
a. Nhấn chuột vào lựa chọn Unique records only (Đ)
b. Nhấn vào List range
c. Nhấn vào Copy to another location
d. Nhấn vào nút Cancel
9. Để lập sổ cái, kế toán sẽ lấy sổ liệu từ bảng nào?
a. Sổ chi tiết 632
b. Sổ chi tiết 911
c. Nhật ký chung (Đ)
d. Sổ chi tiết 511
10. Để vẽ đồ thị phân tích cơ cấu TS hoặc NV ta sử dụng biểu đồ dạng:
a. Pie (Tròn) (Đ)
b. Column (Cột)
c. Area (Vùng)
d. Scatter (Rời rạc)
11. Sổ nhật ký chung là sổ dùng để ghi toàn bộ các nghiệp vụ theo:
a. Tất cả các phương án đều đúng
b. Trình tự thời gian (Đ)
c. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh
d. Nội dung
12. Phần mềm kế toán là:
a. Hệ thống các chương trình máy tính tự động xử lý thông tin kế toán. (Đ)
b. Một phần mềm dành cho chuyên ngành quản trị.
c. Một bảng tính
d. Là một chương trình soạn thảo văn bản
13. Mục đích của việc kiểm toán hệ thống thông tin kế toán trong DN là để xem xét và đánh giá:
a. Hệ thống kiểm soát nội bộ để bảo vệ hệ thống (Đ)
b. Tất cả các phương án đều đúng
c. Tính hiệu quả của hệ thống
d. Tính hiệu quả của hoạt động máy tính
14. Phát biểu nào là không đúng đối với hệ thống thông tin kế toán?
a. Là một hệ thống được thiết kế nhằm lập và cung cấp các báo cáo cho các đối tượng bên ngoài.
b. Là một phần mềm (Đ)
c. Là hệ thống con của hệ thống thông tin quản lý
d. Là một hệ thống được thiết kế nhằm ghi nhận và lưu trữ hoạt động hàng ngày của DN
15. Quy định của BTC từ ngày 1/1/2014 thì người LĐ phải đóng KPCĐ như thế nào?
a. 4%
b. 2%
c. Không phải đóng (Đ)
d. 3%
16. Sổ chi tiết TK 621 dùng để tính loại chi phí nào?
a. Chi phí nhân công trực tiếp
b. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (Đ)
c. Chi phí sản xuất chung
d. Tất cả các phương án đều đúng
17. Công ty cổ phần Nhất Linh mua ngoài mấy loại vật tư?
a. 4
b. 3 (Đ)
c. 1
d. 2
18. Công ty Nhất Linh sử dụng phương pháp đánh giá SP dở dang nào?
a. Xác định giá trị SPDD theo chi phí NVL trực tiếp hoặc chi phí trực tiếp
b. Xác định giá trị SPDD theo 50% chi phí chế biến
c. Xác định giá trị SPDD theo chi phí vật liệu chính
d. Xác định giá trị SPDD theo sản lượng ước tính tương đương (Đ)
19. Trong bảng phân bổ khấu hao TSCĐ, kế toán cần phải tính:
a. Số khấu hao tăng
b. Số khấu hao giảm
c. Số khấu hao phải trích trong tháng
d. Tất cả các phương án đều đúng (Đ)
20. Sổ chi tiết TK 622 dùng để tính loại chi phí nào?
a. Tất cả các phương án đều đúng
b. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
c. Chi phí sản xuất chung
d. Chi phí nhân công trực tiếp (Đ)
21. Theo NV 24, nộp 4,5% BHYT cho cấp trên, nghĩa là kế toán sẽ phải tính:
a. Bằng: 4,5%* BHYT
b. = 3%* BHYT
c. Bằng: BHYT (Đ)
d. Bằng: 1,5%* BHYT
22. Tại sao trong công thức tính Dư Nợ PS của Bảng cân đối PS, chỗ TK cần tính lại có thêm dấu “*”?
a. Cộng các TK cấp 2
b. Cộng tất cả các TK cả cấp 1 và cấp 2 (Đ)
c. Cộng các TK cấp 1
d. Tất cả các phương án đều đúng
23. Theo NV 24, nộp 1% KPCĐ cho cấp trên, nghĩa là kế toán sẽ phải tính:
a. Bằng: KPCĐ/2 (Đ)
b. Bằng: KPCĐ*2%
c. Bằng: 1%* KPCĐ
d. Bằng: KPCĐ*2
24. Hệ thống thông tin kế toán bao gồm những thành phần nào?
a. Con người, mẫu biểu và báo cáo
b. Con người, thủ tục và giấy tờ
c. Thủ tục, giấy tờ và công nghệ thông tin
d. Con người, thủ tục và công nghệ thông tin (Đ)
25. Đâu không phải là chức năng của hệ thống thông tin kế toán?
a. Hỗ trợ ra quyết định cho nhà quản lý DN.
b. Lập và cung cấp các báo cáo cho các đối tượng ngoài DN.
c. Ghi nhận, lưu trữ các dữ liệu về hoạt động hàng ngày của DN
d. Bảo đảm rằng các hoạt động của nhà quản trị độc lập với lợi nhuận của DN (Đ)
26. Chương trình Excel là:
a. Phần mềm soạn thảo của hãng Microsoft
b. Một bảng tính
c. Phần mềm bảng tính của hãng Microsoft (Đ)
d. Một phần mềm để nghe nhạc
27. Chức năng của hàm MAX:
a. Trả ra giá trị lớn nhất của dãy số (Đ)
b. Trả ra giá trị trung bình của dãy số
c. Trả ra giá trị nhỏ nhất của dãy số
d. Đếm các ô số liệu
28. Quy định của BTC từ ngày 1/1/2014 thì người LĐ phải đóng BHXH như thế nào?
a. 7%
b. 5%
c. 6%
d. 8% (Đ)
29. Lương sản phẩm được tính theo công thức nào?
a. =Thành tiền/Số lượng
b. =Thành tiền/Đơn giá
c. =Số lượng/Đơn giá
d. = Số lượng x Đơn giá (Đ)
30. Quy định của BTC từ ngày 1/1/2014 thì DN phải đóng BHXH như thế nào?
a. 15%
b. 17%
c. 18% (Đ)
d. 16%
31. Công ty cổ phần Nhất Linh phải trả cho người LĐ những khoản lương gì?
a. Lương thời gian
b. Lương nghỉ việc, hưởng lương
c. Tất cả các phương án đều đúng (Đ)
d. Lương sản phẩm
32. Để tính giá thành sản phẩm, kế toán cần tập hợp loại chi phí nào?
a. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
b. Chi phí nhân công trực tiếp
c. Tất cả các phương án đều đúng (Đ)
d. Chi phí sản xuất chung
33. Để tính số ngày sử dụng tài sản trong tháng mua về, kế toán cần áp dụng công thức nào?
a. Bằng: Ngày kết thúc tháng – Ngày mua về
b. Bằng: Ngày kết thúc tháng – Ngày mua về + 3
c. Bằng: Ngày kết thúc tháng – Ngày mua về + 2
d. Bằng: Ngày kết thúc tháng – Ngày mua về + 1 (Đ)
34. Bảng tổng hợp nguyên vật liệu lấy số liệu từ bảng nào?
a. Sổ chi tiết TK 627
b. Sổ chi tiết TK 622
c. Sổ chi tiết TK 621
d. Sổ chi tiết NVL, CCDC (Đ)
35. Công thức tính giá thành sản phẩm:
a. Bằng: Tổng doanh thu
b. Bằng: Tổng chi phí sản xuất
c. Bằng: Tổng chi phí kinh doanh
d. Bằng: Giá trị dở dang đầu kỳ + Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ – giá trị dở dang cuối kỳ (Đ)

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *