Nội dung của kế hoạch kinh doanh

Please follow and like us:

Nội dung kế hoạch kinh doanh:

Kế hoạch kinh doanh bao gồm những nội dung cơ bản sau:

-Mục lục

-Tóm tắt kế hoạch kinh doanh

-Mô tả chung về doanh nghiệp: lịch sử, tình hình hiện tại, mục đích tương lai

-Mô tả sản phẩm/dịch vụ

-Phân tích đánh giá thị trường, khách hàng, phân tích cạnh tranh. Phân tích môi trường kinh doanh.

-Dự báo bán hàng

-Kế hoạch sản xuất

-Kế hoạch Marketing

-Kế hoạch nhân sự

-Kế hoạch tài chính (kế hoạch ngân sách)

-Phụ lục và tài liệu tham khảo.

Thần Tài

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *