Xây dựng văn bản pháp luật

Please follow and like us:
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành thông tư để quy định:
Phương án đúng là: Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước của mình. Vì Điều 24 Luật Ban hành VBQPPL 2015.
The correct answer is: Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước của mình.
Căn chỉnh định dạng văn bản pháp luật như thế nào là đúng?
Phương án đúng là: Trên 20-25mm; dưới 20-25mm; trái 30-35mm; phải 15-20mm. Vì Hướng dẫn giải thích: Căn cứ vào yêu cầu về mẫu giấy dùng trong văn bản pháp luật . Xem Chương 4, mục 4.3.1. Yêu cầu về mẫu giấy và vùng trình bày văn bản pháp luật
The correct answer is: Trên 20-25mm; dưới 20-25mm; trái 30-35mm; phải 15-20mm;
Câu diễn đạt “đàn ông và đàn bà đều có quyền bình đẳng trước pháp luật” không bảo đảm tính chất gì trong ngôn ngữ của văn bản pháp luật:
Câu diễn đạt ” Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với người điều khiển xe không có đủ đèn chiếu sáng, đèn soi biển số, đèn báo hãm, đèn tín hiệu …” không bảo đảm tính chất gì trong ngôn ngữ của văn bản pháp luật:
Câu trả lời nào dưới đây không chính xác?
Phương án đúng là: Văn bản pháp luật là những văn bản do các cơ quan quyền lực nhà nước ban hành. Vì Hướng dẫn giải thích: Căn cứ vào các đặc điểm của văn bản pháp luật. Xem mục 1.1.1.2. Đặc điểm của văn bản pháp luật
The correct answer is: Văn bản pháp luật là những văn bản do các cơ quan quyền lực nhà nước ban hành
Chính phủ ban hành nghị định để quy định:
Select one:
a. Hướng dẫn thi hành điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.
b. Giải thích điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.
c. Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.
d. Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, thông tư của bộ Trưởng.
Phương án đúng là: Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước. Vì Xem: Điều 19 Luật Ban hành VBQPPL 2015
The correct answer is: Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.
Chọn đáp án chính xác?
Phương án đúng là: Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành quyết định để quy định những vấn đề được luật giao. Vì Xem: Điều 30 Luật Ban hành VBQPPL 2015.
The correct answer is: Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành quyết định để quy định những vấn đề được luật giao.
Chọn đáp án chính xác nhất. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng, ban hành các văn bản:
Chọn đáp án chính xác?
Select one:
a. Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành quyết định, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành nghị quyết để quy định những vấn đề được luật giao.
b. Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành chỉ thị để quy định những vấn đề được luật giao.
c. Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành quyết định để quy định những vấn đề được luật giao.
d. Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành quyết nghị, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành quyết định để quy định những vấn đề được luật giao.
Phương án đúng là: Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành quyết định để quy định những vấn đề được luật giao. Vì Xem: Điều 30 Luật Ban hành VBQPPL 2015.
The correct answer is: Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành quyết định để quy định những vấn đề được luật giao.
Chọn phương án chính xác nhất. Một trong những nguyên tắc xây dựng ban hành văn bản QPPL là:
Phương án đúng là: Bảo đảm công khai, dân chủ trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Vì Điều 5 Luật Ban hành VBQPPL 2015.
The correct answer is: Bảo đảm công khai, dân chủ trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Chọn phương án chính xác nhất. Một trong những nguyên tắc xây dựng ban hành văn bản QPPL là:
Phương án đúng là: Bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, không làm cản trở việc thực hiện các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Vì Xem: Điều 5 Luật Ban hành VBQPPL 2015.
The correct answer is: Bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, không làm cản trở việc thực hiện các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Chọn phương án chính xác nhất. Một trong những nguyên tắc xây dựng ban hành văn bản QPPL là:
Phương án đúng là: Bảo đảm tính khả thi, tiết kiệm, hiệu quả, kịp thời, dễ tiếp cận, dễ thực hiện của văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm yêu cầu cải cách thủ tục hành chính. Vì Điều 5 Luật Ban hành VBQPPL 2015.
The correct answer is: Bảo đảm tính khả thi, tiết kiệm, hiệu quả, kịp thời, dễ tiếp cận, dễ thực hiện của văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm yêu cầu cải cách thủ tục hành chính.
Chọn phương án chính xác nhất. Một trong những nguyên tắc xây dựng ban hành văn bản QPPL là:
Phương án đúng là: Bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật. Vì Điều 5 Luật Ban hành VBQPPL 2015.
The correct answer is: Bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật.
Chọn phương án chính xác nhất về Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Phương án đúng là: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm định, cơ quan trình, cơ quan thẩm tra và cơ quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phải chịu trách nhiệm về việc không hoàn thành nhiệm vụ và tùy theo mức độ mà bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và quy định khác của pháp luật có liên quan trong trường hợp dự thảo văn bản không bảo đảm về chất lượng, chậm tiến độ, không bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật được phân công thực hiện. Vì Xem: Điều 7 Luật Ban hành VBPL 2015.
The correct answer is: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm định, cơ quan trình, cơ quan thẩm tra và cơ quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phải chịu trách nhiệm về việc không hoàn thành nhiệm vụ và tùy theo mức độ mà bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và quy định khác của pháp luật có liên quan trong trường hợp dự thảo văn bản không bảo đảm về chất lượng, chậm tiến độ, không bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật được phân công thực hiện.
Chọn phương án chính xác nhất về Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Phương án đúng là: Quốc hội, Hội đồng nhân dân và cơ quan khác, người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật chịu trách nhiệm về chất lượng văn bản do mình ban hành. Vì Xem: Điều 7 Luật Ban hành VBPL 2015.
The correct answer is: Quốc hội, Hội đồng nhân dân và cơ quan khác, người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật chịu trách nhiệm về chất lượng văn bản do mình ban hành.
Chọn phương án chính xác nhất về Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Phương án đúng là: Cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền được đề nghị tham gia góp ý kiến về đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật chịu trách nhiệm về nội dung và thời hạn tham gia góp ý kiến. Vì Xem: Điều 7 Luật Ban hành VBPL 2015.
The correct answer is: Cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền được đề nghị tham gia góp ý kiến về đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật chịu trách nhiệm về nội dung và thời hạn tham gia góp ý kiến.
Chọn phương án chính xác nhất về Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Phương án đúng là: Cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật chịu trách nhiệm trước cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trình hoặc cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền ban hành văn bản về tiến độ soạn thảo, chất lượng dự án, dự thảo văn bản được phân công soạn thảo. Vì Xem: Điều 7 Luật Ban hành VBPL 2015.
The correct answer is: Cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật chịu trách nhiệm trước cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trình hoặc cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền ban hành văn bản về tiến độ soạn thảo, chất lượng dự án, dự thảo văn bản được phân công soạn thảo.
Chủ thể nào dưới đây có quyền thẩm định đề nghị xây dựng Luật?
Phương án đúng là: Ủy ban pháp luật của Quốc hội chủ trì. Vì Hướng dẫn giải thích: Căn cứ vào quy trình xây dựng văn bản QPPL theo thủ tục thông thường để biết ai có quyền thẩm định đề nghị xây dựng văn bản QPPL . Xem Chương 2, mục 1.1. Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo thủ tục thông thường
The correct answer is: Ủy ban pháp luật của Quốc hội chủ trì
Chủ thể nào dưới đây có quyền thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ X?
Phương án đúng là: Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan. Vì Hướng dẫn giải thích: Căn cứ vào quy trình xây dựng văn bản QPPL theo thủ tục thông thường để biết ai có quyền thẩm định đề nghị xây dựng văn bản QPPL . Xem Chương 2, mục 1.1. Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo thủ tục thông thường
The correct answer is: Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan;
Chủ thể nào dưới đây có quyền thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh X?
Phương án đúng là: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan. Vì Hướng dẫn giải thích: Căn cứ vào quy trình xây dựng văn bản QPPL theo thủ tục thông thường để biết ai có quyền thẩm định đề nghị xây dựng văn bản QPPL . Xem Chương 2, mục 1.1. Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo thủ tục thông thường
The correct answer is: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan;
Chủ thể nào dưới đây có thẩm quyền đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật?
Phương án đúng là: Cả a, b, c đúng. Vì Hướng dẫn giải thích: Căn cứ vào quy trình xây dựng văn bản QPPL theo thủ tục thông thường để biết ai có quyền đề nghị xây dựng văn bản QPPL . Xem Chương 2, mục 1.1. Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo thủ tục thông thường
The correct answer is: Cả a, b, c đúng.
Chủ thể nào không có thẩm quyền đề nghị giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh?
Chủ tịch nước ban hành lệnh, quyết định để quy định:
Phương án đúng là: Tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương trong trường hợp Ủy ban thường vụ Quốc hội không thể họp được; Vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước. Vì Xem: Điều 17 Luật Ban hành VBQPPL 2015
The correct answer is: Tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương trong trường hợp Ủy ban thường vụ Quốc hội không thể họp được; Vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước.
Chủ tịch nước có thẩm quyền ban hành những thể loại văn bản quy phạm pháp luật nào?
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện PX ban hành Quyết định thu hồi một diện tich đất nông nghiệp của bà Lê Thu Huyền để xây dựng công trình công cộng?
Có quan điểm cho rằng: “Mọi Quyết định của Chủ tịch nước đều là văn bản áp dụng pháp luật” ?
Có quan điểm cho rằng: “Mọi Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đều là văn bản áp dụng pháp luật” ?
Phương án đúng là: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ có thể là văn bản quy phạm pháp luật, có thể là văn bản áp dụng pháp luật. Vì Xem: Hiến pháp 2013, Luật Tổ chức Chính phủ 2015 và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015
The correct answer is: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ có thể là văn bản quy phạm pháp luật, có thể là văn bản áp dụng pháp luật
Cơ quan nào chịu trách nhiệm về chất lượng của Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh X ban hành?
Cơ quan nào chịu trách nhiệm về chất lượng của Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Y ban hành?
Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định việc xây dựng, ban hành Lệnh của Chủ tịch nước theo trình tự, thủ tục rút gọn?
Phương án đúng là: Chủ tịch nước. Vì Hướng dẫn giải thích: Căn cứ vào quy trình xây dựng văn bản QPPL trình tự, thủ tục rút gọn để biết cơ quan nào quyết định áp dụng thủ tục này. Xem Chương 2, mục 1.2. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn
The correct answer is: Chủ tịch nước
Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định việc xây dựng, ban hành Nghị định của Chính phủ theo trình tự, thủ tục rút gọn?
Phương án đúng là: Thủ tướng Chính phủ. Vì Hướng dẫn giải thích: Căn cứ vào quy trình xây dựng văn bản QPPL trình tự, thủ tục rút gọn để biết cơ quan nào quyết định áp dụng thủ tục này. Xem Chương 2, mục 1.2. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn
The correct answer is: Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định việc xây dựng, ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh X theo trình tự, thủ tục rút gọn?
Phương án đúng là: Thường trực HĐND tỉnh X. Vì Hướng dẫn giải thích: Căn cứ vào quy trình xây dựng văn bản QPPL trình tự, thủ tục rút gọn để biết cơ quan nào quyết định áp dụng thủ tục này. Xem Chương 2, mục 1.2. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn
The correct answer is: Thường trực HĐND tỉnh X
Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định việc xây dựng, ban hành Pháp lệnh theo trình tự, thủ tục rút gọn?
Phương án đúng là: Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Vì Hướng dẫn giải thích: Căn cứ vào quy trình xây dựng văn bản QPPL trình tự, thủ tục rút gọn để biết cơ quan nào quyết định áp dụng thủ tục này. Xem Chương 2, mục 1.2. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn
The correct answer is: Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định việc xây dựng, ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo trình tự, thủ tục rút gọn?
Phương án đúng là: Thủ tướng Chính phủ. Vì Hướng dẫn giải thích: Căn cứ vào quy trình xây dựng văn bản QPPL trình tự, thủ tục rút gọn để biết cơ quan nào quyết định áp dụng thủ tục này. Xem Chương 2, mục 1.2. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn
The correct answer is: Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định việc xây dựng, ban hành Quyết định của UBND tỉnh X theo trình tự, thủ tục rút gọn?
Phương án đúng là: Chủ tịch UBND tỉnh X. Vì Hướng dẫn giải thích: Căn cứ vào quy trình xây dựng văn bản QPPL trình tự, thủ tục rút gọn để biết cơ quan nào quyết định áp dụng thủ tục này. Xem Chương 2, mục 1.2. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn
The correct answer is: Chủ tịch UBND tỉnh X
Cơ quan nào quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước?
Cơ quan tổ chức nào có quyền tham gia góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ?
Đặc điểm nào không phải của văn bản qui phạm pháp luật ?
Phương án đúng là: Được thực hiện một lần trong thực tiễn, vì mỗi văn bản áp dụng được ban hành thường giải quyết một công việc, một vụ việc cụ thể. Vì Xem 1.1.2.1. Văn bản quy phạm pháp luật
The correct answer is: Được thực hiện một lần trong thực tiễn, vì mỗi văn bản áp dụng được ban hành thường giải quyết một công việc, một vụ việc cụ thể.
Đề nghị chương trình xây dựng Luật do cơ quan nào dưới đây có thẩm quyền quyết định thông qua?
Phương án đúng là: Quốc hội. Vì Hướng dẫn giải thích: Căn cứ vào quy trình xây dựng văn bản QPPL theo thủ tục thông thường để biết ai có quyền thông qua đề nghị chương trình xây dựng Luật. Xem Chương 2, mục 1.1. Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo thủ tục thông thường
The correct answer is: Quốc hội
Đề nghị xây dựng Nghị định sẽ do cơ quan nào dưới đây có thẩm quyền quyết định thông qua?
Phương án đúng là: Chính phủ. Vì Hướng dẫn giải thích: Căn cứ vào quy trình xây dựng văn bản QPPL theo thủ tục thông thường để biết ai có quyền thông qua đề nghị xây dựng Nghị định. Xem Chương 2, mục 1.1. Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo thủ tục thông thường
The correct answer is: Chính phủ
Đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng dựa trên cơ sở nào?
Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống: ” ….. là yếu tố có vai trò khá quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng của từng văn bản pháp luật. ……… được hiểu là những yếu tố mang tính kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn trong quá trình soạn thảo văn bản để văn bản ban hành đảm bảo tính logic chặt chẽ về nội dung, đúng quy tắc về ngôn ngữ và phân chia, sắp xếp bố cục hợp lý”?
Điền vào chỗ trống cụm từ thích hợp: “……là văn bản do các chủ thể có thẩm quyền ban hành theo thủ tục và hình thức pháp luật quy định, có nội dung là mệnh lệnh cụ thể với các đối tượng là cá nhân, tổ chức được xác định, được thực hiện một lần trong thực tiễn » ?
Điền vào dấu ba chấm cụm từ chính xác: “Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa …..,được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này”?
Điền vào dấu ba chấm cụm từ chính xác: “Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa …..,được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này”?
Đoạn văn nào là chính xác để tiếp theo quy định sau đây: “Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng, ban hành…”
Phương án đúng là: Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; trình Quốc hội quyết định việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng, ban hành Luật, Nghị quyết của Quốc hội. Vì Xem: Điều 147 Luật Ban hành VBQPPL 2015
The correct answer is: Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; trình Quốc hội quyết định việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng, ban hành Luật, Nghị quyết của Quốc hội.
Đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản quy phạm pháp luật là:
Phương án đúng là: là cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm chịu ảnh hưởng trực tiếp từ việc áp dụng văn bản đó sau khi được ban hành.. Vì khoản 2 Điều 3 Luật Ban hành VBQPPL 2015
The correct answer is: là cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm chịu ảnh hưởng trực tiếp từ việc áp dụng văn bản đó sau khi được ban hành.
Đối tượng nghiên cứu của môn học Xây dựng văn bản pháp luật là gì?
Hai thuật ngữ “Xây dựng văn bản pháp luật” với “Ban hành văn bản pháp luật” có thể hiểu là?
Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao ban hành Nghị quyết để:
Phương án đúng là: Hướng dẫn việc áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử thông qua tổng kết việc áp dụng pháp luật, giám đốc việc xét xử. Vì Xem: Điều 21 Luật Ban hành VBQPPL 2015.
The correct answer is: Hướng dẫn việc áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử thông qua tổng kết việc áp dụng pháp luật, giám đốc việc xét xử.
Khái niệm Quy phạm pháp luật theo Luật Ban hành VBQPPL 2015:
Phương án đúng là: Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định trong Luật này ban hành và được Nhà nước bảo đảm thực hiện. Vì Khoản 1 Điều 3 Luật Ban hành VBQPPL 2015
The correct answer is: Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định trong Luật này ban hành và được Nhà nước bảo đảm thực hiện.
Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật theo Luật Ban hành văn bản QPPL 2015:
Phương án đúng là: Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định. Vì Điều 2 Luật Ban hành VB QPPL 2015.
The correct answer is: Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, sẽ hết hiệu lực khi nào?
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 có hiệu lực thi hành từ thời điểm nào?
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 thay thế những Luật nào?
Nội dung thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trung vào các vấn đề nào dưới đây?
Phương án đúng là: Cả a, b, c đúng. Vì Hướng dẫn giải thích: Căn cứ vào quy trình xây dựng văn bản QPPL theo thủ tục thông thường để biết nội dung thẩm định đề nghị xây dựng văn bản QPPL . Xem Chương 2, mục 1.1. Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo thủ tục thông thường
The correct answer is: Cả a, b, c đúng.
Phương pháp nghiên cứu của môn học Xây dựng văn bản pháp luật là ?
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm ông Phạm Hồng C làm Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế quốc dân, nhiệm kỳ 2019 – 2024
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động, bổ nhiệm bà Trần Thị Vân làm Phó Hiệu trưởng trường Đại học X, nhiệm kỳ 2019 – 2024
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được ghi ký hiệu như thế nào?
Thành phần thể thức này trong văn bản pháp luật gọi là gì?CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do – Hạnh phúc
Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, Quy định nào sau đây là chính xác chính xác nhất?
Phương án đúng là: Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước. Chính phủ quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan, người có thẩm quyền khác được quy định trong Luật này. Vì Xem: Điều 8 Luật Ban hành VBPL 2015.
The correct answer is: Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước. Chính phủ quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan, người có thẩm quyền khác được quy định trong Luật này.
Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, Quy định nào sau đây là chính xác chính xác nhất?
Phương án đúng là: Văn bản quy phạm pháp luật có thể được dịch ra tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài; bản dịch có giá trị tham khảo. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. Vì Xem: Điều 9 Luật Ban hành VBPL 2015.
The correct answer is: Văn bản quy phạm pháp luật có thể được dịch ra tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài; bản dịch có giá trị tham khảo. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015: trường hợp cần phải ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quy định về vấn đề liên quan đến thẩm quyền của Bộ, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thì phải làm như thế nào?
Phương án đúng là: Bộ trưởng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao phối hợp với nhau ban hành Thông tư liên tịch. Vì Xem: Điều 25 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015
The correct answer is: Bộ trưởng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao phối hợp với nhau ban hành Thông tư liên tịch
Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015: trường hợp cần phải ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quy định về vấn đề liên quan đến thẩm quyền của nhiều Bộ, cơ quan ngang Bộ thì phải làm như thế nào?
Phương án đúng là: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ phối hợp với nhau xây dựng dự thảo Nghị định trình Chính phủ ban hành. Vì Xem Khoản 2 Điều 19 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015
The correct answer is: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ phối hợp với nhau xây dựng dự thảo Nghị định trình Chính phủ ban hành
Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:
Theo quy định của pháp luật, Bộ trưởng có thẩm quyền ban hành thể loại văn bản pháp luật nào?
Theo quy định của pháp luật, Bộ trưởng không có thẩm quyền ban hành thể loại văn bản pháp luật nào?
Theo quy định của pháp luật, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao có thẩm quyền ban hành thể loại văn bản quy phạm pháp luật nào?
Theo quy định của pháp luật, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao không có thẩm quyền ban hành thể loại văn bản quy phạm pháp luật nào?
Theo quy định của pháp luật, Chủ tịch nước không có thẩm quyền ban hành thể loại văn bản quy phạm pháp luật nào?
Theo quy định của pháp luật, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao có thẩm quyền ban hành thể loại văn bản quy phạm pháp luật nào?
Theo quy định của pháp luật, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ban hành thể loại văn bản pháp luật nào?
Theo quy định của pháp luật, Thủ tướng Chính phủ không có thẩm quyền ban hành thể loại văn bản pháp luật nào?
Theo quy định của pháp luật, Tổng Thanh tra Chính phủ có thẩm quyền ban hành thể loại văn bản pháp luật nào?
Theo quy định của pháp luật, Viện trưởng Viện Kiểm cát nhân dân Tối cao có thẩm quyền ban hành thể loại văn bản quy phạm pháp luật nào?
Theo quy định của pháp luật, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao không có thẩm quyền ban hành thể loại văn bản quy phạm pháp luật nào?
Thể loại văn bản nào mọi trường hợp đều là văn bản áp dụng pháp luật?
Thể loại văn bản nào mọi trường hợp đều là văn bản quy phạm pháp luật?
Thể loại văn bản nào mọi trường hợp đều là văn bản quy phạm pháp luật?
Thể loại văn bản nào sau đây được ban hành với mục đích là để giải thích, hướng dẫn thi hành văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao hơn?
Thuật ngữ “Xây dựng văn bản pháp luật” trên giác độ khoa học pháp lý được hiểu là?
Thủ tục ban hành văn bản áp dụng pháp luật bao gồm :
Phương án đúng là: Xác định thẩm quyền giải quyết vụ việc; Lựa chọn quy phạm pháp luật để áp dụng.; Lựa chọn tên văn bản và xác định nội dung giải quyết.; Soạn thảo văn bản.; Trình, thông qua, kí ban hành văn bản. Vì Xem: Chương 2, Giáo trình Xây dựng VBPL
The correct answer is: Xác định thẩm quyền giải quyết vụ việc; Lựa chọn quy phạm pháp luật để áp dụng.; Lựa chọn tên văn bản và xác định nội dung giải quyết.; Soạn thảo văn bản.; Trình, thông qua, kí ban hành văn bản.
Thủ tục ban hành văn bản QPPL bao gồm các bước sau:
Phương án đúng là: Lập chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; Thẩm định, thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; Trình, thông qua; Công bố ban hành. Vì Xem: Chương 2, Giáo trình Xây dựng VBPL
The correct answer is: Lập chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; Thẩm định, thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; Trình, thông qua; Công bố ban hành.
Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ban hành những thể loại văn bản quy phạm pháp luật nào?
Tiêu chí về chính trị đánh giá chất lượng văn bản pháp luật thể hiện thế nào ?
Trong quy trình xây dựng văn bản QPPL theo thủ tục thông thường, bước đầu tiên cần làm là gì?
Phương án đúng là: Lập đề nghị và chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Vì Hướng dẫn giải thích: Căn cứ vào quy trình xây dựng văn bản QPPL theo thủ tục thông thường để biết bước 1 cần làm gì . Xem Chương 2, mục 1.1. Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo thủ tục thông thường
The correct answer is: Lập đề nghị và chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
Trong số các thể loại văn bản sau đây, văn bản nào chỉ có thể là văn bản áp dụng pháp luật?
Trong số các thể loại văn bản sau đây, văn bản nào do cá nhân người có thẩm quyền ban hành?
Trong số các thể loại văn bản sau đây, văn bản nào do cơ quan tập thể ban hành?
Trong số các thể loại văn bản sau đây, văn bản nào do cơ quan tập thể ban hành?
Trong số các thể loại văn bản sau đây, văn bản nào được ban hành nhằm mục đích đề ra đường lối, chủ trương của nhà nước?
Trong số các thể loại văn bản sau đây, văn bản nào được ban hành trong thủ tục tố tụng hành chính?
Trong số các thể loại văn bản sau đây, văn bản nào được ban hành trong thủ tục tố tụng hình sự?
Trong số các thể loại văn bản sau đây, văn bản nào được ban hành với hai mục đích: vừa là văn bản quy phạm pháp luật, vừa là văn bản áp dụng pháp luật?
Trong số các thể loại văn bản sau đây, văn bản nào được gọi là văn bản chỉ đạo?
Trong số các thể loại văn bản sau đây, văn bản nào được sử dụng để ban hành văn bản pháp quy phụ?
Trong số các thể loại văn bản sau đây, văn bản nào không do cơ quan tập thể ban hành?
Trong số các thể loại văn bản sau đây, văn bản nào không do cơ quan tập thể ban hành?
Trong số các thể loại văn bản sau đây, văn bản nào không được được gọi là văn bản chỉ đạo?
Trong số các thể loại văn bản sau đây, văn bản nào không phải là thể loại văn bản quy phạm pháp luật chính thức theo quy định của pháp luật?
Trong số các thể loại văn bản sau đây, văn bản nào không phải là thể loại văn bản quy phạm pháp luật chính thức theo quy định của pháp luật?
Trong số các thể loại văn bản sau đây, văn bản nào là thể loại văn bản quy phạm pháp luật chính thức theo quy định của pháp luật?
Trong số các thể loại văn bản sau đây, văn bản nào là thể loại văn bản quy phạm pháp luật chính thức theo quy định của pháp luật?
Trong trình bày văn bản quy phạm pháp luật, Quốc hiệu có vị trí như thế nào?
Phương án đúng là: ở vị trí trang trọng nhất trên cùng trang giấy, phía bên phải chiếm ½ trang giấy. Vì Hướng dẫn giải thích: Xem Chương 4, mục 4.3.2. Cách thức trình bày hình thức văn bản pháp luật
The correct answer is: ở vị trí trang trọng nhất trên cùng trang giấy, phía bên phải chiếm ½ trang giấy.
Trong trình bày văn bản quy phạm pháp luật, Tên cơ quan ban hành được trình bày ở vị trí nào?
Phương án đúng là: ở vị trí trang trọng nhất trên cùng trang giấy, phía bên trái chiếm ½ trang giấy. Vì Hướng dẫn giải thích: Xem Chương 4, mục 4.3.2. Cách thức trình bày hình thức văn bản pháp luật
The correct answer is: ở vị trí trang trọng nhất trên cùng trang giấy, phía bên trái chiếm ½ tranggiấy.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thẩm quyền ban hành những thể loại văn bản quy phạm pháp luật nào?
Văn bản pháp luật trên giác độ Khoa học pháp lý Việt Nam là?
Phương án đúng là: Văn bản do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước hoặc cơ quan nhà nước phối hợp với Tổ chức chính trị – xã hội ban hành. Vì Xem: Chương 1, Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật
The correct answer is: Văn bản do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước hoặc cơ quan nhà nước phối hợp với Tổ chức chính trị – xã hội ban hành
Văn bản quy phạm pháp luật không có đặc điểm nào dưới đây?
Phương án đúng là: Nội dung là mệnh lệnh của chủ thể ban hành để áp dụng đối với cá nhân, tổ chức cụ thể, xác định. Vì Hướng dẫn giải thích: Căn cứ vào các đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật. Xem: Mục 1.1.2.1. Văn bản quy phạm pháp luật.
The correct answer is: Nội dung là mệnh lệnh của chủ thể ban hành để áp dụng đối với cá nhân, tổ chức cụ thể, xác định
Về góc độ khoa học pháp lý, khái niệm văn bản pháp luật:
Phương án đúng là: Văn bản pháp luật là hình thức thể hiện ý chí của Nhà nước, được ban hành theo hình thức, thủ tục do pháp luật quy định, luôn mang tính bắt buộc và được bảo đảm thực hiện bởi Nhà nước. Vì Xem: Chương 1, Giáo trình Xây dựng VBPL
The correct answer is: Văn bản pháp luật là hình thức thể hiện ý chí của Nhà nước, được ban hành theo hình thức, thủ tục do pháp luật quy định, luôn mang tính bắt buộc và được bảo đảm thực hiện bởi Nhà nước
Việc giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:
Vùng trình bày của văn bản pháp luật được quy định như thế nào?
Phương án đúng là: Trình bày theo chiều dọc khổ giấy A4, trường hợp có bảng biểu thì dược trình bày theo chiều ngang khổ A4. Vì Hướng dẫn giải thích: Căn cứ vào yêu cầu về mẫu giấy dùng trong văn bản pháp luật . Xem Chương 4, mục 4.3.1. Yêu cầu về mẫu giấy và vùng trình bày văn bản pháp luật
The correct answer is: Trình bày theo chiều dọc khổ giấy A4, trường hợp có bảng biểu thì dược trình bày theo chiều ngang khổ A4
Yêu cầu văn bản pháp luật có nội dung phù hợp với phong tục, tập quán, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và quy phạm đạo đức, là sự thể hiện tính chất nào dưới đây của văn bản pháp luật?
Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *